Pravila privatnosti

1. Općenito

1.1 Ovo su pravila privatnosti (dalje: “Pravila Privatnosti“) koja donosi ŽITNJAK d.d., Zagreb, Marijana Čavića 8, OIB: 25435300118 (dalje: “Društvo” ili “Mi“). Društvo u tom smislu ima položaj voditelja obrade Vaših osobnih podataka.

1.2. Ova Pravila Privatnosti uređuju pitanje zaštite Vaših osobnih podataka kao i Vaše privatnosti ako ste naš kupac, dobavljač, drugi partner, kupac ili osoba kojoj je kupnja namijenjena kod naših poslovnih partnera, kao i u ostalim slučajevima koji nisu regulirani zasebnim putem (dalje: “Vi“). Ova Pravila privatnosti primjenjuju se samo na fizičke osobe odnosno njihove osobne podatke.

1.3. Ova verzija Pravila Privatnosti primjenjuje se od dana 25. svibnja 2018. godine.

1.4. U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se na adresu privatnost@zitnjak.hr

2. Ako ste naši sadašnji ili potencijalni poslovni partneri:

2.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

2.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali kao i one koje smo prikupili prilikom uspostavljanja i održavanja poslovnog odnosa, odnosno sljedeće podatke:
2.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke (ako ste fizička osoba, npr. vlasnik obrta)
ime, prezime, OIB, veza s pravnom osobom (vlasnik, direktor, zaposlenik ili slično);
2.1.1.2. Vaše kontakt podatke (kada nastupate za pravne osobe)
ime i prezime osobe za kontakt;
kontakt adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država);
telefon, E-adresa.

2.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?
2.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
2.2.1.1. Kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama i poduzeli druge potrebne radnje u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora (npr. radi izdavanja faktura, isporuka robe, obrada reklamacija itd.) ili prethodnih radnji (npr. slanje ponuda). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je izvršavanje ugovora u kojemu ste stranka, odnosno poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;

2.2.1.2. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i javnim tijelima. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;
2.2.1.3. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

3. Ako ste kupac naših poslovnih partnera ili osoba kojoj je kupnja namijenjena

3.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?
3.1.1. Obrađujemo one Vaše osobne podatke koje nam je dala treća osoba, odnosno sljedeće osobne podatke:
3.1.1.1. Ime, prezime, kontakt podatci (adresa, broj telefona)

3.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?
3.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
3.2.1.1. Kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama i poduzeli druge potrebne radnje u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora (npr. radi izdavanja faktura, isporuka robe, obrada reklamacija itd.) ili prethodnih radnji (npr. slanje ponuda). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je izvršavanje ugovora kojemu ste stranka, odnosno poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;
3.2.1.2. Kako je to nužno za potrebe naših legitimnih interesa (primjerice kada je to nužno radi dostave ili isporuke).

4. Ako ste zainteresirani za rad kod nas

4.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?
4.1.1. Obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali, odnosno koje smo prikupili u svrhu zapošljavanja kod nas, odnosno sljedeće podatke:
4.1.1.1. Vaše podatke koje navedete u svome životopisu ili molbi za posao
4.1.2. Obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali, odnosno koje smo prikupili u svrhu studentskog rada (sklapanja ugovora o djelu redovnog studenta), odnosno sljedeće podatke:
4.1.2.1. Ime i prezime, podatke o obrazovanju, kontaktne podatke (e-adresu i broj telefona)
4.1.2.2. Ostale podatke koje navedete u svome životopisu ili prijavi za posao
4.1.3. U slučaju zasnivanja radnog odnosa od Vas ćemo prikupiti i dodatne podatke koje moramo prikupljati u skladu s radnopravnim propisima. Na obradu tih osobnih podataka primjenjuju se naša Pravila privatnosti za zaposlenike.

4.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?
4.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
4.2.1.1. Kako bismo poduzeli radnje potrebne radi odabira i zapošljavanja novih zaposlenika odnosno sklapanje ugovora o djelu sa studentima (npr. radi odabira kandidata za razgovor za posao te radi organizacije razgovora). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je poduzimanje prethodnih radnji potrebnih radi sklapanja ugovora o radu, odnosno ugovora o djelu redovnog studenta.
4.2.1.2. Kako bismo Vas uzeli u obzir prilikom traženja novih radnika te kontaktirali u svrhu zapošljavanja ako ste nam poslali otvorenu molbu za posao. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes kao poslodavca, s obzirom na to da ste iskazali interes za rad kod nas.
4.2.1.3. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i tijelima za provođenje zakona. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti.

5. Tko ima pristup Vašim osobnim podatcima?

5.1. Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

5.2. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:
5.2.1. Treći pružatelji usluga koji nam pružaju usluge potrebne za naše operativno poslovanje kao npr. vanjski pružatelji IT usluga (infrastruktura, razvoj i podrška aplikativnih rješenja i slično), poštanske i kurirske usluge, oglašavanje, tiskare, cvjećarnice itd. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama;
5.2.2. Treći pružatelji usluga čije usluge koristimo kako bi udovoljili nekoj svojoj zakonskoj obvezi ili kada za to imamo opravdani interes, a koji Vaše osobne podatke obrađuju sukladno danim im zakonskim ovlaštenjima. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju temeljem te u skladu sa zakonskim ovlastima. Primjerice to su razni savjetnici, revizori i slični;
5.2.3. Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima.

6. Prenose li se moji osobni podatci u treće zemlje?

6.1. Vaše osobne podatke ne iznosimo u treće zemlje (van Europske Unije).

7. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

7.1. Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:
7.1.1. Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;
7.1.2. Korištenje sigurnih metoda prilikom razmjene Vaših osobnih podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa;
7.1.3. Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke;
7.1.4. Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje su Vaši podaci pohranjeni) koji se koriste za obradu osobnih podataka.

8. Kroz koji period držimo Vaše osobne podatke?

8.1. Za podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana.

8.2. Ako ste naši poslovni partneri za koje ne postoji definirani zakonski rok čuvanja, držimo za cijelo vrijeme važenja ugovora kojeg imamo sklopljenog s Vama. Po prestanku ugovora, Vaše podatke brišemo u dodatnom periodu od 4 godina od prestanka ugovora (zastarni period od 3 godine, uvećan za 1 godišnji period za brisanje).

8.3. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes, te ih brišemo u periodu od 1 godine od prestanka našeg legitimnog interesa.

8.4. Ako ste zainteresirani za zaposlenje ili studentski rad kod nas, Vaše osobne podatke koje ste nam dostavili u prijavi na pojedinačni oglas za posao čuvamo dok traje postupak selekcije te ih nakon završetka postupka brišemo u roku ne duljem od 6 mjeseci.

8.5. Ako ste zainteresirani za zaposlenje ili studentski rad kod nas te ste nam poslali otvorenu molbu za posao, Vaše osobne podatke čuvamo najduže 6 mjeseci.

9. Vaša prava

9.1. U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, Društvo ima pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka.

9.2. Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.

9.3. Vaša niže navedena prava možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na privatnost@zitnjak.hr te kao Naslov poruke navedete “Zahtjev ispitanika”. U samoj poruci opišite narav Vašeg zahtjeva odnosno koje pravo želite ostvariti kao i vlastite podatke (ime, prezime, OIB) kako bismo mogli potvrditi Vaš identitet. Po primitku poruke, poslati ćemo Vam potvrdu primitka Vašeg zahtjeva.

9.4. Pristup Vašim osobnim podatcima:
Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo.

9.5. Ispravak netočnih osobnih podataka:
Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke.

9.6. Prenosivost osobnih podataka
Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka.

9.7. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnim podacima:
Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način postupanja s Vašim osobnim podacima.

9.8. Pravo povlačenja privole
Imate pravo u svakom trenutku povući privolu za daljnju obradu osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na obrade izvršene na temelju privole prije njezina povlačenja.

9.9. Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka
U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka – Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.